2021 no. 172

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

MINISTERIËLE REGELING van 25 oktober 2021 ter uitvoering van de artike- len 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling be- strijding COVID-19 GCVIII)

Uitgegeven, 25 oktober 2021

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, R.G. Tjon

Pagina 2 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, INTEGRITEIT, OVERHEIDSZORG, INNOVATIE EN ENERGIE, EN DE MINISTER VAN JUSTITIE, VEILIGHEID EN INTEGRATIE EN DE MINISTER VAN TOERISME, VOLKGEZONDHEID EN SPORT

In overweging genomen hebbende:

- dat volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie er sprake is van een pandemie van de besmettelijke ziekte CGOVID-19 dat veroorzaakt wordt door het virus SARS-CoV-2;

- dat deze infectieziekte inmiddels in een groot aantal landen is gecon- stateerd;

- dat op 13 maart 2020 deze infectieziekte bij twee personen in Aruba is vastgesteld, die vanuit het buitenland naar Aruba zijn gereisd;

- dat als gevolg hiervan en de algemene dreiging van COVID-19 er spra- ke is van een gebeurtenis die tot een zodanig ernstige verstoring van de algemene veiligheid leidt, dat het leven en de gezondheid van vele burgers in ernstige mate bedreigd wordt, dan wel dat er in ieder geval sprake is van het bestaan van ernstige vrees daarvoor;

- dat dientengevolge bij landsbesluit van 13 maart 2020 nr. 1 (SMR-W- 41/2020) besloten is dat (i) sprake is van aanwezigheid van een ramp in de zin van artikel 1 van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51), waardoor het noodzakelijk is om de in artikelen 11 tot en met 18 van die landsverordening genoemde buitengewone bevoegdheden uit te kunnen oefenen, en (ii) dat de toepassing van de in artikel 4, derde lid, van de Calamiteitenverordening vermelde punten geschiedt over- eenkomstig het Crisisbeheersingsplan Aruba, zoals vastgesteld bij be- slissing van de ministerraad van 31 juli 2018 (BE-51/18), zoals nadien bijgewerkt;

- dat gelet op de huidige verspreiding in een aantal landen van COVID- 19 en het urgente belang bij de beheersing en voorkoming van verdere verspreiding van deze infectieziekte in Aruba, door middel van diverse ministeriële regelingen op basis van artikel 16, eerste lid, van de Cala- miteitenverordening vergaande beperkingen zijn gesteld op de binnen- komst in Aruba van personen en de sluiting van winkels en lokaliteiten in Aruba;

- dat het vanwege het urgente belang bij de beheersing en voorkoming van verdere verspreiding van deze infectieziekte in Aruba, en ter voor-

Pagina 3 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

koming daarbij van gevaar voor personen en goederen, wenselijk is gebleken om door middel van een ministeriële regeling ex artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (Algemene regeling bestrij- ding COVID-19 Il, AB 2020 no. 38) nieuwe beperkende regels te stellen ter zake van de aanwezigheid in de avonduren van personen buiten hun woningen en verblijfsgelegenheden, en om de bestaande beper- kende regels inzake de binnenkomst en de sluiting van winkels en loka- iteiten in deze ministeriële regeling te consolideren en waar nodig aan te passen;

- dat die ministeriële regeling met enige aanpassingen tweemaal werd verlengd met enige aanpassingen door middel van de Algemene rege- ling bestrijding COVID19 Il (AB 2020 no. 39) en de Algemene regeling bestrijding COVID19 III (AB 2020 no. 42);

- dat vervolgens op grond van opgedane ervaringen nieuwe additionele regels werden gesteld door middel van de Algemene regeling bestrij- ding COVID19 IV (AB 2020 no. 43), onder meer met betrekking tot de beperkte aanwezigheid van personen buiten hun woningen en verblijfs- gelegenheden;

- dat vervolgens de werking van deze ministeriële regeling met enige aanpassingen is verlengd door middel van de Algemene regeling be- strijding COVID-19 V (AB 2020 no. 46), de Algemene regeling bestrij- ding COVID-19 VI (AB 2020 no. 47), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 VII (AB 2020 no. 48), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 VIII (AB 2020 no. 50), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 IX (AB 2020 no. 51), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 X (AB 2020 no. 52), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 Xl (AB 2020 no. 55), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XII (AB 2020 no. 58), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XIII (AB 2020 no. 61), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XIV (AB 2020 no. 62) en de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 XV (AB 2020 no. 63);

- dat daarna vanwege verbeterde situatie begonnen is met een geleide- lijk versoepelingsproces, waarbij activiteiten van bepaalde categorieën van activiteiten en bedrijven onder bepaalde op de bescherming van de volksgezondheid gerichte voorwaarden worden toegestaan;

- dat met het oog hierop de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XVI (AB 2020 no. 64) is vastgesteld, die op 4 mei 2020 in werking is getre- den en waarvan werking is verlengd door middel van de Algemene re- geling bestrijding COVID-19 XVII (AB 2020 no. 66), de Algemene rege- ling bestrijding COVID-19 XVIII (AB 2020 no. 69), de Algemene rege- ling bestrijding COVID-19 XIX (AB 2020 no. 70) en de Algemene rege- ling bestrijding COVID-19 XX (AB 2020 no. 73);

Pagina 4 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

- dat daarna de werking van die ministeriële regelingen werd verlengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXI (AB 2020 no. 74), de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 XXIl (AB 2020 no. 76) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXII (AB 2020 no. 77) onder invoering daarbij van verdere versoepelingen, als- ook volledigheidshalve van een nadrukkelijke bepaling dat vanwege de nog steeds geldende buitengewone omstandigheden een ieder zich moet onderwerpen aan de voorschriften, in het belang van de openbare orde, rust of veiligheid, in die ministeriële regelingen gesteld;

- dat aansluitend daarop de werking van die ministeriële regelingen door middel van de Algemene regeling bestrijding CGOVID-19 XXIV (AB 2020 no. 78) werd verlengd met daarbij verdere, vooraf aangekondigde ver- soepelingen ten aanzien van bepaalde categorieën bedrijven en activi- teiten, alsmede van de duur van de avondklok met het oog op de af- schaffing ervan, rekening houdend met de noodzakelijke voorbereidin- gen daartoe bij de handhavingsdiensten;

- dat met ingang van 28 mei 2020 de werking van die ministeriële rege- ling door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXV (AB 2020 no. 80) werd verlengd onder afschaffing van de avondklok, waarna die ministeriële regeling door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXVI (AB 2020 no. 81) werd verlengd;

- dat daarop de werking van die ministeriële regeling door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXVII (AB 2020 no. 82) werd verlengd onder invoering van nieuwe versoepelingen voor bepaalde bedrijfsactiviteiten;

- dat de werking van die ministeriële regeling werd verlengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXVIII (AB 2020 no. 83) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXIX (AB 2020 no. 85);

- dat de werking van die ministeriële regeling door middel van de Alge- mene regeling bestrijding COVID-19 XXX (AB 2020 no. 87) werd ver- lengd onder invoering van nieuwe versoepelingen voor bepaalde be- drijfsactiviteiten en verruiming van de verplichte sluitingstijd;

- dat de werking van die ministeriële regeling werd verlengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXI (AB 2020 no. 88);

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regeling door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXIl (AB 2020 no. 89) werd verlengd onder versoepeling van het inreisverbod ten aanzien van personen die vanuit Curagao en Bonaire door middel van luchtvaarttui- gen naar Aruba reizen;

- dat de werking van die ministeriële regeling werd verlengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXIII (AB 2020 no.

Pagina 5 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

91), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXIV (AB 2020 no. 92) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXV (AB 2020 no. 95);

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen werden ver- lengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXVI (AB 2020 no. 96) onder versoepeling voor casino's en contact- sporten;

- dat de werking van die ministeriële regeling door middel van de Alge- mene regeling bestrijding COVID-19 XXXVII (AB 2020 no. 97) werd verlengd;

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regeling door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXVIII (AB 2020 no. 99) werd verlengd onder invoering van nieuwe versoepelingen van het in- reisverbod met bijhorende regels ter waarborging van de volksgezond- heid ten aanzien van een aantal landen in de regio, Europa en het Ko- ninkrijk;

- dat de werking van die ministeriële regeling door middel van de Alge- mene regeling bestrijding COVID-19 XXXIX (AB 2020 no. 101) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXX (AB 2020 no. 102) werd verlengd;

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regeling door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXI (AB 2020 no. 104) werd verlengd onder invoering van nieuwe regels in verband met de binnenkomst met ingang van 10 juli 2020 van personen via de lucht uit de Verenigde Staten van Amerika en voor de samenkomst van perso- nen in bepaalde ruimten;

- dat de werking van die ministeriële regeling vervolgens werd verlengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXII (AB 2020 no. 105), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXIII (AB 2020 no. 106), de Algemene regeling bestrijding COVID- 19 XXXXIV (AB 2020 no. 107), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXV (AB 2020 no. 111), de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 XXXXVI (AB 2020 no. 112), de Algemene regeling bestrij- ding COVID-19 XXXXVII (AB 2020 no. 113); Algemene regeling be- strijding COVID-19 XXXXVIII (AB 2020 no. 114), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XLIX (AB 2020 no. 115), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 L (AB 2020 no. 116), de Algemene regeling be- strijding COVID-19 Ll (AB 2020 no. 117), de Algemene regeling bestrij- ding COVID-19 LIl (AB 2020 no. 118), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 Lill (AB 2020 no. 119), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LIV (AB 2020 no. 120), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LV (AB 2020 no. 121), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LVI (AB 2020 no. 123) en de Algemene regeling bestrijding

Pagina 6 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

COVID-19 LVII (AB 2020 no. 124), met daarbij de invoering van een geleidelijk opschalingsproces ten aanzien van bepaalde activiteiten we- gens de toename van het aantal besmettingen;

- dat vanwege de verdere sterke toename van het aantal besmettingen de werking van deze ministeriële regelingen werd verlengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LVIII (AB 2020 no. 126) onder herinvoering van de avondklok om de mobiliteit van burgers en daarmee het risico van verdere besmettingen te beperken;

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regeling door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LIX (AB 2020 no. 127) werd verlengd onder invoering van additionele beperkingen ten aanzien van de binnenkomst van personen uit Curagao en Bonaire;

- dat de werking van die ministeriële regeling door middel van de Alge- mene regeling bestrijding COVID-19 LX (AB 2020 no. 128) en de Al- gemene regeling bestrijding CGOVID-19 LXI (AB 2020 no. 129) werd ver- lengd onder het toestaan van de heropening van scholen en dergelijke;

- dat de werking van die ministeriële regelingen werd verlengd door mid- del van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXII (AB 2020 no. 130);

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regeling werd verlengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXIII (AB 2020 no. 132), onder invoering daarbij van een verbod tot het organise- ren en houden in casino's van bingo en kansspelevenementen ter voorkoming, uit oogpunt van COVID-19 bestrijding, van ongewenste agglomeraties van personen in die gelegenheden;

- dat de werking van die ministeriële regelingen werd verlengd door mid- del van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXIV (AB 2020 no. 133);

- dat de werking van die ministeriële regeling door middel van de Alge- mene regeling bestrijding COVID-19 LXV (AB 2020 no. 136) werd ver- lengd onder invoering daarbij van een verplichting tot het dragen van mondkapjes door het personeel van diensten, instellingen en bedrijven;

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regeling door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXVI (AB 2020 no. 137) werd verlengd onder verruiming van de avondklok en van de vervroeg- de sluitingstijden;

- dat de werking van die ministeriële regeling werd verlengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXVII (AB 2020 no. 138);

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regeling door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXVIII (AB 2020 no. 143), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXIX (AB 2020 no. 144), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXX (AB 2020 no. 146) en

Pagina 7 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXI (AB 2020 no. 147) werd verlengd, onder aanpassing daarbij van de vermelding van de Amerikaanse staten die aangemerkt zijn als “hot zones” aan de hand van de epidemiologische ontwikkelingen van de afgelopen weken;

- dat door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXII (AB 2020 no. 149), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXX11I (AB 2020 no. 151), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXIV (AB 2020 no. 152) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXV (AB 2020 no. 154) de werking van die ministeriële regelingen werd verlengd onder (î) verkorting van de duur van de avondklok en (ii) verruiming van de sluitingstijden van winkels en andere voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten;

- dat de werking van deze ministeriële regelingen door middel van de Al- gemene regeling bestrijding COVID-19 LXXVI (AB 2020 no. 155) werd verlengd onder invoering van versoepelingen voor het zingen in kerken en dergelijke en voor het dragen van mondkapjes op werkplekken;

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXVII (AB 2020 no. 158) werd verlengd onder (î) vervanging van de avondklok van een ge- biedsverbod tussen 00.00 en 05.00 uur voor de openbare stranden met uitzondering van die welke recht tegenover de hotels liggen, en (ii) in- voering van versoepelde inreisbepalingen voor ingezetenen van Cura- cao en Bonaire;

- dat daarop de werking van die ministeriële regeling door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXVIII (AB 2020 no. 159) werd verlengd onder invoering van een nachtelijk gebiedsverbod voor stranden en voor een ieder toegankelijke parkeerplaatsen en soortgelij- ke parkeergelegenheden, ter voorkoming van ongewenste agglomera- ties van personen met bijbehorende besmettingsrisico’s;

- dat de werking van deze ministeriële regeling door middel van de Al- gemene regeling bestrijding GOVID-19 LXXIX (AB 2020 no. 161) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXX (AB 2020 no. 164) werd verlengd onder invoering van nieuwe versoepelde inreisbepalingen ten opzichte van personen die vanuit de Verenigde Staten van Amerika Aruba binnenreizen:;

- dat de werking van die ministeriële regelingen door middel van de Al- gemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXI (AB 2020 no. 165), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXII (AB 2020 no. 166), de Algemene regeling bestrijding CGOVID-19 LXXXIII (AB 2020 no. 168), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXIV (AB 2020 no. 169), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXV (AB 2020 no. 171) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXVI (AB 2020 no. 174) is verlengd;

Pagina 8 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

- dat vervolgens de werking van deze ministeriële regelingen werd ver- lengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXVII (AB 2020 no. 175), de Algemene regeling bestrijding COVID- 19 LXXXVIIL (AB 2020 no. 176), de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 LXXXIX (AB 2020 no. 179) en de Algemene regeling bestrij- ding COVID-19 XC (AB 2020 no. 180) onder invoering van versoepe- lingen voor bepaalde activiteiten wegens het afnemende aantal COVID- 19 besmettingen, en onder intrekking van de versoepelde inreisbepa- lingen voor ingezetenen van Curagao wegens het toenemende aantal COVID-19 besmettingen aldaar;

- dat de werking van deze ministeriële regelingen door middel van de Al- gemene regeling bestrijding COVID-19 XCI (AB 2020 no. 183) met in- gang van 1 december 2020 werd verlengd onder invoering van versoe- pelde inreisbepalingen voor personen die vanuit bepaalde landen van Zuid-Amerika binnenreizen;

- dat de werking van deze ministeriële regeling door middel van de Al- gemene regeling bestrijding COVID-19 XCII (AB 2020 no. 184) met in- gang van 4 december 2020 werd verlengd;

- dat vanwege het weer toenemende aantal besmettingen en de mogelij- ke gevolgen daarvan voor de volksgezondheid, de werking van deze ministeriële regeling met ingang van 5 december 2020 werd verlengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XCII (AB 2020 no. 185) en vervolgens door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XCIV (AB 2020 no. 186) en de Algemene rege- ling bestrijding COVID-19 XGCV (AB 2020 no. 188) onder invoering van beperkingen ten aanzien van de aanwezigheid van personen in be- paalde gelegenheden en ruimten;

- dat de werking van deze ministeriële regelingen met ingang van 12 de- cember 2020 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XCVI (AB 2020 no. 189) en daarna door de Algemene rege- ling bestrijding COVID-19 XGVII (AB 2020 no. 190), de Algemene rege- ling bestrijding COVID-19 XGCVIII (AB 2020 no. 196) en de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 XCIX (AB 2020 no. 197) werden ver- lengd onder invoering van enige versoepelingen ten aanzien van de aanwezigheid van personen in openbare ruimten;

- dat deze ministeriële regelingen aan het eind van het jaar 2020 en het begin van het jaar 2021 werden verlengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 C (AB 2020 no. 203), de Algemene rege- ling bestrijding COVID-19 CI (AB 2020 no. 204), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CI (AB 2020 no. 205) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CIII (AB 2020 no. 206);

- dat de epidemiologische gegevens inzake COVID-19 in Aruba in de laatste dagen van het jaar 2020 weer een stijgende lijn lieten zien van

Pagina 9 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

zowel het aantal besmettingen als van de besmettingsgraad, waardoor weer sprake was van een reëel risico op een forse stijging van het aan- tal besmettingen van COVID-19 met alle gevolgen van dien voor de ge- zondheidszorg, indien geen additionele maatregelen zouden worden genomen;

- dat het daarom nodig was om de Algemene regeling bestrijding COVID- 19 CI (AB 2020 no. 205) en de Algemene regeling bestrijding COVID- 19 CIIl (AB 2020 no. 206) te wijzigen door middel van de ministeriële regeling van 29 december 2020 (AB 2020 no. 208) om de avondklok opnieuw in te voeren en om nieuwe beperkte sluitingstijden te stellen;

- dat daaropvolgend de werking van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 GII met ingang van 5 januari 2021 door middel van de Al- gemene regeling bestrijding GOVID-19 CIV (AB 2021 no. 1) werd ver- lengd onder het stellen van inreisbeperkingen ten aanzien van Bonaire wegens het toenemende aantal COVID-19 besmettingen aldaar;

- dat vanwege het verder toenemende aantal COVID-19 besmettingen het wenselijk de werking van de laatstgenoemde ministeriële regeling met ingang van 7 januari 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CV (AB 2021 no. 2) werd verlengd onder het stel- len van nieuwe beperkende regels inzake de aanwezigheid van perso- nen in openbare ruimten;

- dat vanwege de toen heersende situatie de werking van die ministeriële regeling daarop werd verlengd door middel van achtereenvolgens de Algemene regeling bestrijding COVID-19 GVI (AB 2021 no. 4), de Al- gemene regeling bestrijding COVID-19 CVII (AB 2021 no. 7), de Alge- mene regeling bestrijding COVID-19 GVIII (AB 2021 no. 8), de Algeme- ne regeling bestrijding COVID-19 CIX (AB 2021 no. 9), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CX (AB 2021 no. 10), de Algemene re- geling bestrijding COVID-19 CXI (AB 2021 no. 11), de Algemene rege- ling bestrijding COVID-19 CXII (AB 2021 no. 12), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXIII (AB 2021 no. 14) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXIV (AB 2021 no. 16) onder invoering van nieuwe beperkende regels inzake de aanwezigheid van personen op het water;

- dat vanwege de licht verbeterde situatie de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 5 februari 2021 telkens werd verlengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXV (AB 2021 no. 21), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXVI (AB 2021 no. 22), de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 CXVII (AB 2021

no. 24), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXVIII (AB 2021

no. 27), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXIX (AB 2021

no. 28), de Algemene regeling bestrijding CGOVID-19 CXX (AB 2021 no.

32), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXI (AB 2021 no.

Pagina 10 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

33), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CGXXII (AB 2021 no. 34), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXIII (AB 2021 no. 36) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CGXXIV (AB 2021 no. 37) onder invoering van enige versoepelingen ten aanzien van de avondklok, de verplichte sluitingstijd en het samenscholingsverbod;

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 6 maart 2021 werd verlengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXV (AB 2021 no. 40), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXVI (AB 2021 no. 41), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXVII (AB 2021 no. 44) en de Algemene rege- ling bestrijding COVID-19 CXXVIII (AB 2021 no. 45) onder invoering van versoepelingen voor de sportuitoefening en aanvullende regels voor de lijkbezorging;

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 18 maart 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXIX (AB 2021 no. 47) is verlengd, onder verwijdering daarbij van de inreisbeperkingen ten aanzien van Peru en invoering van de inreisbeperkingen ten aanzien van Zuid-Afrika;

- dat vanwege het wederom toenemend aantal besmettingen de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 20 maart 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXI (AB 2021 no. 50), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 GXXXI| (AB 2021 no. 51) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXI11 (AB 2021 no. 53) werd verlengd onder invoering van nieuwe beperkin- gen ter zake van de samenkomst van personen in bepaalde ruimten;

- dat vanwege het verder toenemend aantal besmettingen de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 27 maart 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXIV (AB 2021 no. 55), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXV (AB 2021 no. 56), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXVI (AB 2021 no. 57) en de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 CGXXXVII (AB 2021 no. 58) is verlengd, onder invoering van een nieuwe beper- kende regels inzake de avondklok, de sluitingstijden van winkels en an- dere voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, de sluiting van scholen en fitnesscentra, en voorts van bijzondere sluitingstijden in verband met de Paasdagen;

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen door middel van de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 CXXXVIII (AB 2021 no. 59) met ingang van 8 april 2021 werd verlengd, zonder de verplich- te sluitingen van de meeste winkels vanwege de inmiddels verstreken Paasdagen, gevolgd weer door een nieuwe verlenging met ingang van 11 april 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID- 19 CXXXIX (AB 2021 no. 61), de Algemene regeling bestrijding COVID-

Pagina 11 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

19 CXL (AB 2021 no. 62), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLI (AB 2021 no. 64), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLII (AB 2021 no. 65) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLIII (AB 2021 no. 68);

- dat met ingang van 26 april 2021 de werking van die ministeriële rege- lingen door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLIV (AB 2021 no. 69) en de Algemene regeling bestrijding COVID- 19 CXLV (AB 2021 no. 70) werd verlengd onder invoering, vanwege het afnemende aantal dagelijkse besmettingen, van versoepelingen ten aanzien van de avondklok, de algemene sluitingstijd, het strandbezoek en het bezoek aan gyms en fitnesscentra;

- dat de werking van die ministeriële regeling met ingang van 2 mei 2021 werd verlengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLVI (AB 2021 no. 71) onder invoering van nieuwe ver- soepelingen ten aanzien van bepaalde horecagelegenheden, muziek- vermaak en lijkbezorging;

- dat de werking van die ministeriële regeling met ingang van 5 mei 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLVII (AB 2021 no. 72) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLVIII (AB 2021 no. 73) is verlengd onder invoering van inreisbeper- kingen ten aanzien van India wegens het sterk toenemend aantal ge- vallen van COVID-19 besmettingen in dat land;

- dat de werking van die ministeriële regeling met ingang van 10 mei 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLIX (AB 2021 no. 74), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CL (AB 2021 no. 77), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLI (AB 2021 no. 78) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLI (AB 2021 no. 80) werd verlengd onder invoering van nieuwe versoepe- lingen, waaronder de verkorting van de avondklokperiode, de sluitings- tijd en de opheffing van het samenscholingsverbod, alsmede van bij- zondere regels ten aanzien van de ondertekening van kandidatenlijsten met het oog op de verkiezingen van de leden van de Staten van 25 juni 2021;

- dat de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 22 mei 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLI (AB 2021 no. 82) werd verlengd, met uitzondering van de bijzondere regels ten aanzien van de ondertekening van kandidatenlijsten met het oog op de verkiezingen van de leden van de Staten van 25 juni 2021;

- dat de werking van die ministeriële regeling met ingang van 25 mei 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLIV (AB 2021 no. 83) en daarna door de Algemene regeling bestrij- ding COVID-19 GLV (AB 2021 no. 84) en de Algemene regeling bestrij- ding COVID-19 CLVI (AB 2021 no. 85) werd verlengd, onder afschaf-

Pagina 12 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

fing van de avondklok, het gebiedsverbod voor stranden, de beperkte aanwezigheid op commerciële pleziervaartuigen en het bezoek aan verzorgingshuizen, en de invoering van andere versoepelingen;

- dat vanwege de verbeterde situatie de werking van die ministeriële re- gelingen met ingang van 1 juni 2021 door middel van de Algemene re- geling bestrijding COVID-19 GLVII (AB 2021 no. 86) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 GLVIII (AB 2021 no. 88) werd verlengd, onder invoering van versoepelde regels voor de inreis door gevacci- neerde ingezetenen;

- dat de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 7 juni 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLIX (AB 2021 no. 89) werd verlengd onder invoering van specifieke bepalingen voor de inreis van ingezetenen van Curacao en Bonaire en voor de binnenkomst van passagiers van cruiseschepen;

- dat het gelet op de verbeterde situatie de werking van die ministeriële regeling met ingang van 9 juni 2021 door middel van de Algemene re- geling bestrijding COVID-19 CLX (AB 2021 no. 91), de Algemene rege- ling bestrijding COVID-19 CLXI (AB 2021 no. 93) en de Algemene rege- ling bestrijding COVID-19 CLXII (AB 2021 no. 95) werd verlengd, onder afschaffing van de verplichting tot het dragen van een mondkapje, het algemeen toestaan van sport en afschaffing van het gebiedsverbod;

- dat om dezelfde reden de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 18 juni 2021 door middel van de Algemene regeling bestrij- ding COVID-19 GLXII (AB 2021 no. 97), de Algemene regeling bestrij- ding COVID-19 CLXIII (AB 2021 no. 97), de Algemene regeling bestrij- ding COVID-19 CGLXIV (AB 2021 no. 98), de Algemene regeling bestrij- ding COVID-19 GLXV (AB 2021 no. 100), de Algemene regeling be- strijding COVID-19 GLXVI (AB 2021 no. 101), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXVII (AB 2021 no. 102) en de Algemene rege- ling bestrijding COVID-19 GLXVIII (AB 2021 no. 104) is verlengd, onder invoering van nieuwe versoepelingen ten aanzien van muziekuitvoerin- gen, de klantenregistratie door horeca-ondernemingen, bezoeken aan huis en begrafenissen;

- dat de werking van die ministeriële regelingen door middel van de Al- gemene regeling bestrijding COVID-19 CGLXIX (AB 2021 no. 105), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXX (AB 2021 no. 106) en de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 CGLXXI (AB 2021 no. 108) met ingang van 5 juli 2021 werd verlengd, onder afschaffing van de vervroegde sluitingstijd voor winkels en andere lokaliteiten en van be- paalde regels voor de samenkomst van personen in bepaalde ruimten;

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 14 juli 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CGLXXII (AB 2021 no. 109) werd verlengd, onder invoering

Pagina 13 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

van nieuwe regels voor de binnenkomst van personen die reeds gevac- cineerd zijn of afkomstig zijn uit hoog risico-landen;

- dat daarop de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 17 juli 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID- 19 GLXXIII (AB 2021 no. 111), de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 CGLXXIV (AB 2021 no. 112), de Algemene regeling bestrij- ding COVID-19 CGLXXV (AB 2021 no. 119), de Algemene regeling be- strijding COVID-19 CGLXXVI (AB 2021 no. 120) en de Algemene rege- ling bestrijding COVID-19 CLXXVII (AB 2021 no. 121) is verlengd, on- der uitbreiding van het aantal hoog risico-landen zoals vermeld op Bij- lage C bij deze ministeriële regelingen;

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 1 augustus 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 GLXXVIII (AB 2021 no. 122) werd verlengd,

- dat daarna de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 4 augustus 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 GLXXIX (AB 2021 no. 124) werd verlengd, onder toevoeging van Bonaire en Curacao als hoog risico-landen;

- dat verder de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 7 augustus 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 GLXXX (AB 2021 no. 127) werd verlengd, onder herinvoe- ring van het nachtelijk gebiedsverbod voor stranden en parkeerplaat- sen, de vervroegde sluitingstijd voor winkels en andere lokaliteiten, het verbod van alcoholconsumptie in het openbaar en de verplichting tot het dragen van een mondkapje;

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 10 augustus 2021 door middel van de Algemene regeling bestrij- ding CGOVID-19 GLXXXI (AB 2021 no. 128) werd verlengd;

- dat daarna de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 13 augustus 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 GLXXXII (AB 2021 no. 129) werd verlengd, onder herinvoe- ring van het verbod van muziekevenementen of —uitvoeringen met ge- legenheid tot dansen;

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 16 augustus 2021 door middel van de Algemene regeling bestrij- ding COVID-19 GLXXXIII (AB 2021 no. 130) werd verlengd;

- dat verder de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 19 augustus 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 GLXXXIV (AB 2021 no. 131) werd verlengd;

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 GLXXXVI (AB 2021 no. 133), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CGLXXXVII (AB 2021 no. 134), de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 GLXXXVIII

Pagina 14 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

(AB 2021 no. 135) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXIX (AB 2021 no. 136)werd verlengd, onder herinvoering van de avondklok en het samenscholingsverbod, het invoeren van een eerdere sluitingstijd voor winkels en andere lokaliteiten, de beperking van het aantal bezoekers bij eet-, drink- en vermaakgelegenheden alsmede bij bioscopen, begrafenissen, kerken en andere commerciële instellingen, en de herinvoering van andere maatregelen in verband met het beoe- fenen van sport, het organiseren van feesten en andere sociale eve- nementen;

- dat daarop vanwege de enigszins verbeterde situatie de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 2 september 2021 door mid- del van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXC (AB 2021 no. 140), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCI (AB 2021 no. 144) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCII (AB 2021 no. 146) werd verlengd, onder invoering van een aantal versoepe- lingen waaronder de afschaffing van de avondklok en verruiming van de sluitingstijden voor winkels en dergelijke;

- dat daarop met ingang van 11 september 2021 door middel van de Al- gemene regeling bestrijding COVID-19 CGXCIII (AB 2021 no. 148), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCIV (AB 2021 no. 149), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CGXGV (AB 2021 no. 152), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCVI (AB 2021 no. 154), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCVII (AB 2021 no. 155), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 GXCVIII (AB 2021 no. 158) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCIX (AB 2021 no. 159) de werking van die ministeriële regelingen werd te verlengd onder aan- passing van de lijst van hoog risico-landen;

- dat vanwege de verbeterde situatie de werking van die ministeriële re- gelingen met ingang van 2 oktober 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CC (AB 2021 no. 160) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCI (AB 2021 no. 161) werd verlengd, onder invoering van versoepelingen ten aanzien van de aanwezigheid van het aantal personen in openbare en daarmee vergelijkbare ruimten;

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 8 oktober 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 GCII (AB 2021 no. 162), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCI (AB 2021 no. 164) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 GCGIV (AB 2021 no. 165) werd verlengd, onder vervanging van de Bijlage C met de hoog risico-landen, waarbij Nederland werd verwijderd uit die bijlage;

- dat daarna de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 17 oktober 2021 werd verlengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 GGV (AB 2021 no. 167) en de Algemene regeling

Pagina 15 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

bestrijding COVID-19 CCVI (AB 2021 no. 169) onder verruiming van de sluitingstijden voor horeca-gelegenheden en casino's;

- dat daarna de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 23 oktober 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 GGVII (AB 2021 no. 170) werd verlengd, onder vervanging van de Bijlage C met de hoog risico-landen, waarbij Nederland opnieuw werd toegevoegd vanwege het wederom toenemende aantal besmet- tingen aldaar;

- dat het gelet op de huidige situatie wenselijk is de werking van die mi- nisteriële regeling met ingang van 26 oktober 2021 te verlengen;

Gelet op:

de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8);

HEBBEN BESLOTEN:

S1. Verbod op niet-essentiële diensten en processen Artikel 1.1

1. Het is verboden diensten, instellingen en bedrijven die niet-essentiële diensten of processen verrichten voor het publiek open te hebben of al- daar personen werkzaam te hebben. Onder niet-essentiële diensten en processen wordt verstaan, die welke vermeld worden op Bijlage A bij deze ministeriële regeling.

2. _ Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de verrichting van werkzaamheden elders dan in een bedrijfsgebouw of op een bedrijfster- rein.

3, In geval van overtreding van het eerste of tweede lid kan een dienst, in- stelling of bedrijf door de politie worden gesloten.

Artikel 1.2

1. __ Diensten, instellingen en bedrijven die niet onder artikel 1.1 vallen, voorzien hun personeel van een kaart, badge, sticker, verklaring of een soortgelijk bijzonder middel, waaruit de hoedanigheid of functie blijkt.

2. Diensten, instellingen en bedrijven, bedoeld in het eerste lid, nemen de richtlijnen voor hygiëne en sociale afstand, vermeld in Bijlage B bij deze

Pagina 16 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

ministeriële regeling, in acht.

3. Klanten van diensten, instellingen en bedrijven, bedoeld in het eerste lid, betreden het gebouw of terrein uitsluitend onbegeleid en zijn verder slechts onbegeleid aanwezig in het gebouw op het terrein van de dienst, instelling of het bedrijf.

4, _In geval van overtreding van het eerste tot en met het derde lid kan een dienst, instelling of bedrijf door de politie tijdelijk worden gesloten, totdat de verdere overtreding ten genoegen van de politie in overeenstem- ming met de directeur van de Directie Volksgezondheid of een door de- ze aan te wijzen ambtenaar is opgeheven.

Artikel 1.3

Op de naleving van de artikelen 1.1 en 1.2 wordt mede toegezien door de krachtens landsverordening aangewezen toezichthouders werkzaam bij de Directie Arbeid en Onderzoek, de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie, de Directie Volksgezondheid, de Dienst Openbare Werken, de Dienst Technische Inspecties, het Bureau City Inspector en de Dienst Brand- weer.

82. Gebiedsverbod voor stranden en parkeerplaatsen; vervroegde sluiting van winkels en andere lokaliteiten

Artikel 2.1

1. Het is een ieder verboden zich op 26 oktober 2021 tussen 00.00 en 05.00 uur en daarna tussen 19.00 en 05.00 uur op de stranden op te houden, evenals op de voor een ieder toegankelijke parkeerplaatsen, op soortgelijke parkeergelegenheden of op delen van de openbare weg als ware die parkeerplaatsen, uitgezonderd voor het uitsluitend parke- ren of verwijderen van voertuigen.

2. Voor zover dat in het kader van de uitoefening van hun functie of be- roep noodzakelijk is, is het eerste lid is niet van toepassing op:

a. _politie- en andere opsporingsambtenaren, en ambtenaren, belast met de staatsveiligheid;

b. officieren van justitie en de procureur-generaal, alsmede leden van de rechterlijke macht, voor zover zij zich in het kader van de uitoefening van hun functie op een strand dienen te begeven of te bevinden;

C. ambtenaren en andere personen die werkzaam zijn in continue- en ploegendiensten bij de Departamento di Aduana, de Cuerpo Especial Arubano, de Guarda nos Costa en de de Kustwacht,

Pagina 17 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

voor zover zij zich in het kader van de uitoefening van hun functie op een strand dienen te begeven of te bevinden; d. de directeur van de Directie Scheepvaart aangewezen ambtena- ren van die directie, uitsluitend voor zover zij zich in het kader van de uitoefening van hun functie op een strand dienen te begeven of te bevinden; de Gouverneur; de ministers; leden van de krijgsmacht van het Koninkrijk; door de Minister aan te wijzen buitenlandse functionarissen; vissers die vis bemachtigen met behulp van een vaartuig opge- nomen in het register als bedoeld in de Regeling vergunningen passagiersvervoer en beschikbaarstelling vaartuigen (AB 1988 no. 112). . andere personen, uitsluitend voor zij zich om een aantoonbaar urgente reden op een strand dienen te begeven of te bevinden.

"SO "0D

Artikel 2.2

In

Het is verboden tussen 01.00 en 05.00:

a. winkels en andere voor het publiek toegankelijke commerciële lo- kaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben;

b. publiek in deze winkels, lokaliteiten en ruimten te hebben of toe te laten;

Het eerste lid is niet van toepassing is niet van toepassing op:

a. hotels en logementen, voor zover het betreft de accomodaties van hun gasten, met uitzondering van de eet-, drink- en vermaak- gelegenheden;

b. apotheken met avond- en nachtdienst.

In afwijking van het eerste lid geldt voor casino's een uiterste sluitings-

tijd van 02.00 uur.

S3. Regels voor de samenkomst van personen in bepaalde ruimten en in het

openbaar

Artikel 3.1

1.

Eet-, drink- en vermaakgelegenheden wijzen aan de aanwezigen in hun lokaliteiten, met uitzondering van hun personeel, zitplaatsen toe. Aan een zitplaats als bedoeld in de eerste volzin kunnen binnen het gebouw van de gelegenheid ten hoogste 8 personen plaatsnemen. Buiten het gebouw van de gelegenheid, waaronder mede wordt verstaan terras-

Pagina 18 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

sen en overkapte of gedeeltelijk overdekte delen van de gelegenheid, kunnen ten hoogste 8 personen aan een zitplaats plaatsnemen. Voor de berekening van het aantal personen worden personen tot de leeftijd van 12 jaar niet meegerekend.

2. Indien een eet-, drink- en vermaakgelegenheid een bar of rumshop is, bedraagt het aantal personen aan een zitplaats ten hoogste 4.

3. _Eet-, drink- en vermaakgelegenheden hebben geen standplaatsen.

4, Het is eet-, drink- en vermaakgelegenheden verboden om aanwezigen bij de bar te laten staan.

5. Indien een eet-, drink- en vermaakgelegenheid een nachtclub is, zijn ten hoogste 150 personen binnen het gebouw aanwezig.

6. Eet-, drink- en vermaakgelegenheden treffen maatregelen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan en de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

7. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op samenkomsten in de open lucht die door of namens een eet-, drink- of vermaakgelegen- heid worden georganiseerd of uitgebaat.

8. In geval van overtreding van het eerste tot en met zevende lid kan een eet-, drink- en vermaakgelegenheid door de politie tijdelijk worden ge- sloten, totdat de verdere overtreding ten genoegen van de politie in overeenstemming met de directeur van de Directie Volksgezondheid of een door deze aan te wijzen ambtenaar is opgeheven.

Artikel 3.2

1. _ Lijkbezorging en daarmee samenhangende activiteiten geschieden met inachtneming van het navolgende:

a. gedurende de periode van het rouwbeklag in een uitvaartcentrum of kerk, alsmede tijdens de begrafenis- of crematiedienst zijn niet meer dan 250 personen aanwezig en wordt een minimale onder- linge afstand van anderhalve meter tussen de aanwezigen aan- gehouden en onthouden de aanwezigen zich van affectief licha- melijk contact zoals handen schudden, omhelzen en kussen;

b. gedurende de periode van het rouwbeklag in een uitvaartcentrum worden geen eten en drinken geserveerd;

en personen die zich in quarantaine of isolatie bevinden wegens COVID-19 besmetting zijn niet aanwezig bij een begrafenis- of crematiedienst, met inbegrip van de periode van het rouwbeklag;

d. indien een persoon aan COVID-19 is overleden, wordt het lijk na desinfectie in een lijkzak geplaatst, voordat het wordt vervoerd naar het uitvaartcentrum;

e. het lijk van een persoon die aan COVID-19 is overleden, wordt gedurende de periode van het rouwbeklag gehouden in een ge-

Pagina 19 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 172

heel gesloten doodskist of in een doodskist waarvan de boven- kant geheel afgedekt is met glas of een soortgelijk doorzichtig materiaal. 2. De directeur van de Directie Volksgezondheid of een door deze aan te wijzen ambtenaar kan ontheffing verlenen van het eerste lid, onderdeel d, onder door hem te stellen voorwaarden.

Artikel 3.3

1. Het is verboden muziekevenementen of —uitvoeringen van welke aard dan ook te houden, waarbij wordt gedanst door het publiek of gelegen- heid tot dansen wordt gegeven aan het publiek door middel van een dansvloer.

2. Een muziekevenement of —uitvoering wordt met ten hoogste 5 muzikan- ten gehouden en uitsluitend als achtergrondmuziek.

3. In geval van overtreding van het eerste of het tweede lid door of in een eet-, drink- en vermaakgelegenheid, kan die eet-, drink- en vermaakge- legenheid door de politie tijdelijk worden gesloten, totdat de verdere overtreding ten genoegen van de politie in overeenstemming met de di- recteur van de Directie Volksgezondheid of een door deze aan te wijzen ambtenaar is opgeheven.

Artikel 3.4

1. Het is behoudens de verrichting of afname van essentiële dienst of pro- ces, verboden opzettelijk op of aan de openbare weg, in openbare par- ken of tuinen, of op de stranden of wateren deel te nemen aan een groep van negen of meer personen.

2. _ Het eerste lid is niet van toepassing op groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouden vormen.

3. Een geüniformeerde agent van politie is bevoegd tegen een ieder die zich in een groep van personen als bedoeld in het eerste lid, bevindt, te bevelen om zich onmiddellijk van die groep en in de door hem aange- geven richting te verwijderen of om zijn weg te vervolgen in de door hem aangegeven richting. Een ieder is